De droogteproblematiek: een oorzaak-gevolg verhaal

Artikel gepubliceerd op 13 augustus 2020 Dirk Halet

Water is bron van leven, een transportmiddel, grondstof en energiedrager, belangrijk voor het toerisme, de landbouw en de industrie. Maar er is spanning tussen wat we van water verwachten en wat het systeem ons kan geven.

Wat speelt er allemaal bij droogteproblematiek?

 

Wat speelt er bij droogteproblematiek?

 

De droogte neemt toe. Het debiet van waterlopen neemt af. De toegang tot water daalt. Er komt meer concurrentie voor dat water. Bedrijven zetten meer in op waterhergebruik, wat positief is. Zo stellen we de waterbeschikbaarheid veilig.

Is dat allemaal goed nieuws? Er is schoon water aan de ene kant, maar ook afvalwater aan de andere kant. Dat ga je lozen. Maar een waterloop kan maar een bepaalde toxiciteit aan. Bij een te grote negatieve impact grijpt overheid in met lozingsvergunningen. Dit limiteert de hoeveelheid water die je kan hergebruiken.

Door een dalend debiet komen er ook hoge zoutconcentraties in kanalen en waterlopen. Gevolg: waterbehandelingsinstallaties werken minder performant tijdens momenten van droogte. Een dalend debiet zorgt tevens voor een lagere verdunningsgraad waardoor de impact van lozing sneller doorweegt.

Vraagstuk: hoe zorgen we ervoor dat toenemend watergebruik resulteert in minder geconcentreerde afvalwaters?


De impact van droogte op de industrie

 

De impact van droogte op de industrie

 

Het debiet in de waterloop daalt. Water wordt sneller opgewarmd. Er is meer water nodig om dezelfde koelcapaciteit te hebben. Als de temperatuur te sterk stijgt, heeft dit een negatieve impact op het leven in rivieren en kanalen. De overheid grijpt in.

Bedrijven in de energie, chemie en voeding komen in de problemen met het koelen van hun processen. De toegang tot water is essentieel om de bedrijfscontinuïteit te verzekeren.

Vraagstuk: Hoe zorgen we ervoor dat een verhoogde koelvraag resulteert in een minder snelle opwarming van onze waterlopen?


De gevolgen van droogte voor het landbouwsysteem

 

De gevolgen van droogte voor het landbouwsysteem

 

Er treedt erosie op. Hierdoor spoelt organisch materiaal weg, wat op zijn beurt aanleiding geeft tot nog mee erosie.

Organisch materiaal houdt daarnaast water vast en zorgt ervoor dat het kan infiltreren. Ook verstedelijking zorgt voor meer verharding en minder infiltratie. Als er geen grondwater meer beschikbaar is voor de landbouw dan moet oppervlaktewater gebruikt worden. Wat opnieuw een beperking op de waterbeschikbaarheid betekent.

Vraagstuk: hoe zorgen we ervoor dat meer infrastructuurwerken resulteren in meer infiltratie / hoe zorgen we ervoor dat meer voedselproductie resulteert in een verbeterede bodemstructuur?


Droogte en transport over water

 

Droogte en transport over water

 

Onze gewest- en snelwegen lopen vol. De binnenvaart wordt gestimuleerd als transportmiddel. Door een groter aantal schepen en het volume van de schepen moet er een groter volume in de bevaarbare waterlopen gereserveerd worden zodat die schepen ook kunnen varen. Dat legt een limiet op de beschikbaarheid van water.

Vraagstuk: Hoe zorgen we ervoor dat meer binnenvaart resulteert in een verhoogde waterbeschikbaarheid?

 

 

Dirk Halet Dirk Halet
Over de auteur

Strategy Coordinator